FOKUS: CÍLE BLÍZKÉ I VZDÁLENÉ

László Török, generální ředitel společnosti Yamazaki Mazak pro střední a východní Evropu, nastoupil do své funkce v roce 2019. Tedy v době, kdy společnost oslavila 100 let svého působení na trhu. O své vize a představy se podělil se čtenáři MM Průmyslového spektra. 

MM: Nadcházejících 100 let je vnímáno jako další výzva pro budoucnost v oblasti moderního obrábění a nových technologií. Vnímáte svoji profesní změnu i jako výzvu sám pro sebe?

L. Török: Kdy jindy by měl člověk nastoupit do firmy? 100 let neustá- lých zlepšování a rozvoje na pozici světové špičky je něco, co lze závidět. Těžko by se asi hledal člověk, který by nechtěl být součástí takové firmy. V nadcházejícím období budou samozřejmě důležité inovace a schop- nost přizpůsobit se rychlým změnám v oboru obrábění. Firma Mazak je proslulá svou schopností inovovat a objevovat nová technologická ře- šení. Do budoucna bude pravděpodobně důležitá rychlost. Všichni víme, že tempo změn v technologiích se exponenciálně zvyšuje. Profesně jsem se dosud pohyboval na druhé straně, jako uživatel technologií Mazak. Dokážu řídit neustále se měnící prostředí, systematicky výkonnost, kde hybnou silou úspěchu firmy jsou produkty a lidé. Vše je pro mě výzvou, a tak by to ostatně mělo být. Vždycky říkám, že když výzvy, kterým čelíme, odpovídají schopnostem zaměstnanců, pak je možné zajistit optimální výsledek, protože zaměstnanci jsou vysoce motivovaní.

MM: Jaké byly vaše první dojmy v nové funkci a na novém působišti?

L. Török: Můj první dojem byl, jako bych se vrátil někam, kde to moc dobře znám. Se společností Mazak jsem se setkával skoro 20 let. Praco- val jsem pro firmu, která byla jedním z jejích největších zákazníků v Ma- 'arsku. Coby strojní inženýr specializující se na konstrukci strojů mám k obrábění a konstrukci strojů celý život velmi blízko. Pracoval jsem v oboru automobilové elektroniky a čerpadel. Pak jsem se dostal k tomu, co mě baví nejvíc – tedy k technologiím a obchodu – skvělým produktům a no- vým vztahům. A tím mám na mysli všechny zainteresované subjekty. Do- volíte-li, moc rád bych se s vámi podělil i o svůj druhý dojem – ten se týká komplexnosti centra pro střední Evropu, které má na starosti 10 zemí.

MM: Jak na vaši novou pozici a působiště reagovala vaše rodina?

L. Török: Za svůj život jsem pracoval pro dvě firmy a v obou případech se jednalo o velké rodinné firmy. Na předchozí pozici jsem strávil skoro 20 let. Byla to skvělá firma, kterou jsme v Ma'arsku vybudovali společně s naším výborným týmem z nuly na 2 200 zaměstnanců. Moje manželka a děti jsou součástí mojí cesty. Už když dětem bylo 10 let, bral jsem je na každoroční firemní dny, na střední škole byly ve firmě na praxi a na vysoké škole si v ní vytvořily své diplomové práce. Takže si asi dokážete představit jejich reakci. Moji touhu po tolika letech dělat něco jiného, přijmout nové výzvy, však chápou a samozřejmě mě naplno podporují – jako každá dobrá rodina. Dnes už vidí, že to rozhodnutí, ač nebylo lehké, bylo dobré.

MM: Před nástupem do společnosti Mazak jste zastával funkci generálního ředitele společnosti Grundfos. Co mají společnosti podobného?

L. Török: Jak už jsem se trochu zmínil, tou největší podobností je rodinné vlastnictví a celkové zaměření a strategie firmy. Firmu Grundfos dnes řídí manažeři, kteří se zodpovídají přímo centrále. Jak Grundfos, tak i Ma- zak jsou špičkami ve svých oborech a obě se zaměřují na inovace, lidi a prostředí. To je pro mě velmi důležité – pracovní kultura a prostředí, nadšení, se kterým firma hledá řešení pro své zákazníky a zároveň vytváří skvělé pracovní prostředí pro své zaměstnance. A mimochodem, při vý- robě všech strojů Mazak se používají čerpadla Grundfos z mého před- chozího působiště tady v Ma'arsku a ty se zase vyrábějí na obráběcích strojích, z nichž většina nese značku Mazak. To je další věc, která mě s předchozím působištěm spojuje a bude spojovat.

MM: Na které cíle se chcete v nejbližší (i vzdálenější) budoucnosti soustředit nejvíce?

L. Török: S naším týmem manažerů pracujeme na nových strategic- kých cílech pro celý region pro nadcházející období. Těmi nejdůležitěj- šími jsou: Zaměření na zákazníka – poskytnout zákazníkovi to správné řešení a podporu v technickém i obchodním ohledu. Zaměření na produkt – představit zákazníkovi všechny naše nové produkty, které byly vloni uvedené na výstavě EMO v Hannoveru, kde se firma Mazak představila i jako výrobce laserových technologií. Dalším důležitým cí- lem je posílit obchodní vztahy s našimi partnery – zaměření na pro- dejce. Ti jsou totiž velmi důležitou součástí skupiny Mazak Central East Europe. A v neposlední řadě je naším cílem obchodní kvalita. Partneři nás musí vnímat jako flexibilního, efektivního partnera, se kterým se snadno spolupracuje.

MM: Současná situace, která je důsledkem pandemie koronaviru ovlivnila mnohé výrobní firmy. Mezi nimi jsou bezesporu i mnozí vaši dodavatelé a zákazníci. Jak společnost Mazak hodlá nyní pokračovat v nových podmínkách?

L. Török: Museli jsme samozřejmě udělat stejná rozhodnutí jako naši partneři a musím říct, že to nebylo lehké. V první řadě jsme zajistili, aby všechny provozy Mazak vyhovovaly doporučením Světové zdravotnické organizace a dodržovaly rozhodnutí místních úřadů a aby všichni naši zaměstnanci pracovali v bezpečných podmínkách. Podnikli jsme také ne- zbytné kroky k ochraně zákazníků. Mnozí z nich pokračovali v provozu a požadovali servis a podporu, jež jsme také bez přerušení poskytovali. Samozřejmě jsme při tom respektovali všechna bezpečnostní opatření nutná k ochraně zaměstnanců i zákazníků před covid-19. Rozhodli jsme také, že zaměstnanci starší 64 let nebo chronicky ne- mocní – tedy lidé, kteří jsou nemocí více ohroženi, musí zůstat doma. Pro všechny zaměstnance jsme zavedli možnost práce z domova, dovolenou nebo posun pracovní doby, pokud práce z domova není možná. V zájmu ochrany všech zaměstnanců jsme tak snížili pohyb lidí v kancelářích na nezbytné minimum. Kromě toho jsme se také snažili zachovat si pozitivní přístup, jak jen to bylo v oněch podmínkách možné, a ujišfovali jsme za-městnance, že současný stav je pouze dočasný.

MM: Které produkty Mazak jsou z pohledu evropského trhu nejvýznamnější a proč? A nastanou v preferencích podle vás nyní nějaké změny?

L. Török: Ve střední a východní Evropě se nejvíce používají tzv. tradiční obráběcí stroje, tzn. QT (vysokorychlostní soustruhy), VCN/VTC (verti- kální obráběcí centra – frézy), HCN (horizontální centra), Variaxis a lase- rové stroje – Optiplex a Tube Laser. Stejně jako všude i tady dochází ke změnám. Vidím posun směrem ke kompaktním vysokorychlostním a vy- soce přesným strojům, inteligentním laserovým strojům. Cena práce je čím dál tím vyšší i ve střední a východní Evropě. Podnikatelé se navíc po- týkají s nedostatkem zkušených pracovníků, a tak hledají cesty k navý- šení produktivity a většímu využití automatizace. Cílem přitom je umož- nit firmám zachovat si v dlouhodobém horizontu konkurenceschopnost.

MM: Stroje Mazak – podle vyjádření samotných vašich zákazníků – významně přispívají ke zvyšování efektivity, a tedy produktivity jejich výroby. To bude nyní ještě důležitější než dříve, aby se celý obor opět dostal do původních kolejí. Plánuje vaše společnost nějak zareagovat, například vývojem některých konkrétních produktů?

L. Török: Přispívat k neustálému rozvoji zákazníkovy produktivity bylo vždycky jedním z našich strategických cílů. Kromě nové konstrukce a kon- ceptu našich obráběcích strojů, kde jsme vzali v úvahu vyslovená i ne- vyslovená přání našich zákazníků, máme systém Mazak ISmart Factory, který je komplexním řešením pro prvotřídní obrábění. Systém jsme vyvi- nuli a otestovali, a v minulých letech jsme jej v našich provozech použí- vali a vylepšovali. Průmysl 4.0 proto pro firmu Mazak není jenom jakási nová myšlenka; je to realita apli- kovaná v našich výrobních provo- zech. Nyní jsme v bodě, kdy tento systém můžeme nabídnout i svým zákazníkům jako prostředek k ma- ximalizaci efektivity využívání vý- robních provozů a kapitálových investic. Je to skvělé řešení napří- klad pro zákazníky, kteří potřebují vysokou flexibilitu a obrábějí malé série různých produktů. Tento ná- stroj podporuje plánování výroby, což umožňuje prodloužení užitné doby a zkrácení doby potřebné k přechodu na jiný výrobek, pod- poruje programování Mazatrol –kontrolu procesu s vysokorych-lostní 3D simulací, nový systém Mazatrol SmoothX a Smooth AI. Díky tomu naše stroje využívají nejrychlejší a nejsnáze ovlada-telný CNC v globálním měřítku. To všechno představuje skokovou změnu ve výkonnosti a produktivitě obráběcích strojů. Nové řídicí systémy jsou inteligentní a umožňují komplexní správu nástrojových dat v provozu a strojové učení.

MM: Jaká je vaše vize vzdálenější budoucnosti výroby a trhů v Evropě?

L. Török: Mojí vizí je přinést moderní obráběcí a laserové stroje Mazak ještě blíže ke stávajícím i budoucím zákazníkům, zajistit jim to správné ře- šení i podporu z obchodního i technického hlediska, a přispět tak k jejich úspěchu. To je prostředkem k získání většího podílu na trhu, prohloubení našich zkušeností a poskytování ještě lepších služeb. Rád bych také pod- pořil vývoj našich hybridních a víceúčelových strojů s technologií done-in-one a též ekologii a ergonomii celého výrobního procesu. Dalším cí- lem je vytvořit skvělé pracovní prostředí pro talentované lidi, kde každý může dosáhnout svého vlastního cíle osobního rozvoje.

MM: Jaké jsou nyní nejžhavější trendy v oblasti obráběcích strojů a jak je reflektují současné produkty společnosti Mazak?

L. Török: Myslím, že hlavním trendem v oboru obrábění je flexibilita, vý- roba na zakázku – podle aktuální potřeby, bez velkých skladových zá- sob – rychlý přechod na jiný výrobek, integrace technologií – hybridní stroje – s vysokou úrovní automatizace a využitím nástrojů VR. Cílem na- šich zákazníků je využívání velkých objemů dat, digitalizace a největší možná míra inovace. Myslím si, že jakmile skončí pandemie covid-19, ně- která průmyslová odvětví začnou přehodnocovat své globální dodavatel- ské řetězce. A tady vidím další příležitost pro střední a východní Evropu.

MM: Který stroj Mazak považujete za současnou vlajkovou lo' společnosti a proč?

L. Török: Naší aktuální vlajkovou lodí je rozhodně řada Integrex, je- jíž uvedení na trh představovalo zlom v oboru i budoucnost obrábění. Jde o modulární stroj, jenž umožňuje práci s hybridními technologiemi a automatizaci, která dokáže využívat široké spektrum obráběcích tech- nologií. Celý výrobek zvládne obrobit v jednom procesu od upnutí surového materiálu až po dokončovací práce. Zcela nový stroj řady Integrex i je ergonomický, šetrný vůči životnímu prostředí a má vynika- jící užitnou hodnotu. Využívá jednoduchý systém upínání a spojuje v sobě nejnovější technologie, kvalitu Mazak a celkovou podporu. A když mlu- víme o budoucnosti, musím se zmínit také o hybridních strojích Mazak, které umožňují integraci technologií – klasické obrábění s třecím sva- řováním oceli