Koncepce utajení digitálních dat ve společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd

Prováděcí předpisy k utajení digitálních dat ve společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd – Utajení Vašich dat je pro nás priorita.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Tato koncepce zpřístupňuje informační postupy pro webovou stránku společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd na adrese www.mazakeu.cz (dále jen „Webová stránka“), včetně toho, jaký typ informací je shromažďován a sledován, jak se tyto informace používají a s kým jsou sdíleny.

Tato koncepce (spolu s našimi podmínkami užívání) stanoví základ, na němž budeme zpracovávat jakákoli osobní data, která od Vás shromažďujeme nebo která nám poskytujete.  Prosím přečtěte si pozorně následující text, abyste pochopili naše pohledy a postupy ohledně Vašich osobních dat a jak s nimi budeme zacházet. Navštívením Webové stránky přijímáte a souhlasíte s postupy popsanými v této koncepci.

Pro účel Zákona o ochraně dat z roku 1998 (dále jen „Zákon“) je správcem dat společnost Yamazaki Mazak UK Ltd se sídlem na Badgeworth Drive, Worcester WR4 9NF.

Informace, které od Vás smíme shromažďovat

Smíme shromažďovat  a  zpracovávat následující data o Vás:

 • Informace, které nám poskytujete. Můžete nám poskytovat informace o sobě tím, že vyplníte formuláře na naší Webové stránce nebo komunikací s námi telefonem, e-mailem nebo též jinak. To může zahrnovat informace, které poskytujete, když s námi komunikujete, informace požadované ke zpracování objednávky nebo poskytnutí služby, informace poskytnuté, a když nahlašujete nějaký problém s naší Webovou stránkou. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo nebo další informace, které mohou být použity k identifikování Vaší osoby.
 • Informace, které o Vás shromažďujeme. Pokud jde o každou z Vašich návštěv naší Webové stránky, můžeme automaticky shromažďovat následující informace:
  • technické informace, včetně adresy Internetového protokolu (IP), používané k napojení Vašeho počítače na Internet, typ a verzi prohlížeče, nastavení časové zóny, typy a verze prohlížečové zásuvky, operační systém a platforma;
  • informace o Vaší návštěvě, včetně úplného chodu klikání u Jednotných zdrojových lokátorů (Uniform Resource Locators (URL)) k naší Webové stránce, skrze ni a z ní (včetně datumu a času); produkty, které jste si prohlédli nebo je hledali; doby stránkových odpovědí, stahovací chyby, délka návštěv na určitých stránkách, stránkové interakční informace (jako je posouvání, klikání a přepínání myši) a metody používané k odchodu ze stránky po jejím prohlížení a jakékoli telefonní číslo používané k volání na číslo naší zákaznické služby; a
  • společnost Yamazaki Mazak UK Ltd příležitostně prezentuje personalizovaný URL, který přivádí návštěvníka k personalizované webové stránce. Takový osobní URL je pohotově identifikovatelný a kliknutím na takové spojení a přechodem na osobní webovou stránku souhlasíte s tím, že dovolíte společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd shromažďovat informace o Vašich návštěvách. Používáme tyto informace k tomu, aby nám napomohly poskytnout Vám informace, které odpovídají Vašim zájmům. Pokud si nepřejete, aby informace byly používány tímto způsobem, jednoduše neklikejte na takové personalizované URL.
 • Informace, které přijímáme z dalších zdrojů. Smíme přijmout informace o Vás, jestliže používáte jakékoli další webové stránky provozované společností Yamazaki Mazak UK Ltd nebo našimi přidruženými osobami nebo v souvislosti s dalšími službami, které poskytujeme. V takovém případě Vás budeme informovat, když shromažďujeme taková data, že mohou být interně sdílena a kombinována s daty shromažďovanými na této Webové stránce. Spolupracujeme rovněž úzce se třetími stranami (zahrnujícími například obchodní partnery, subdodavatele v technických službách, poskytovatele rozborů, poskytovatele rešeršních informací). Uvědomíme Vás, když od nich obdržíme informace o Vás a sdělíme Vám účely, pro které zamýšlíme užívat takové informace.

Užitky pocházející z informací

Informace, které o Vás máme, užíváme následujícími způsoby:

 • Informace, které nám poskytujete. Používáme tyto informace k tomu, abychom:
  • splnili své závazky vycházející z jakýchkoli smluv uzavřených mezi Vámi a námi a poskytli Vám informace, produkty a služby, které od nás požadujete;
  • poskytli Vám informace o dalším zboží a službách, které nabízíme a které jsou podobné těm, jež jste již koupili nebo je poptávali;
  • poskytli Vám nebo dovolili vybraným třetím stranám poskytnout Vám informace o zbožích a službách, o něž byste se podle našeho mínění mohli zajímat. Jste-li stávající zákazník, budeme Vás kontaktovat pouze elektronickými prostředky (e-mail nebo SMS) s informací o zboží a službách podobných těm, které byly předmětem předchozího prodeje nebo projednávání prodeje pro Vás. Jste-li nový zákazník a v případě, kdy dovolujeme vybraným třetím stranám používat Vaše data, my (nebo ony) Vás budeme kontaktovat elektronickými prostředky pouze tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas na formuláři, který používáme ke shromažďování Vašich dat;
  • Vás uvědomili o změnách své služby;
  • zajistili, že obsah z naší Webové stránky je prezentován pro Vás nejúčinnějším způsobem a pro Váš počítač.
 • Informace, které o Vás shromažďujeme. Budeme používat tyto informace k tomu, abychom:
  • spravovali svou Webovou stránku a pro interní operace, včetně řešení problémů (odhalování a odstraňování nedostatků), analýzy dat, testování, výzkumu, statistických a přehledových účelů;
  • zdokonalili svou Webovou stránku k zajištění toho, aby obsah byl prezentován nejúčinnějším způsobem pro Vás a Váš počítač;
  • umožnili Vám podílet se na interaktivních vlastnostech naší služby, když se rozhodnete tak učinit;
  • jako součást svého úsilí udržovali svou Webovou stránku bezpečnou a zajištěnou;
  • měřili nebo vyvozovali/chápali účinnost inzerce, kterou Vám a dalším nabízíme a dodávat Vám významnou/náležitou inzerci;
  • dávali Vám a dalším uživatelům podněty a doporučení ze své webové stránky o zboží nebo službách, které Vás nebo je mohou zajímat.
 • Informace, které přijímáme z dalších zdrojů. Můžeme kombinovat tyto informace s informacemi, které nám dáváte a informacemi, které o Vás shromažďujeme. Můžeme použít tyto informace a kombinované informace pro účely uvedené výše (v závislosti na typech informací, které přijímáme).

Zpřístupnění Vašich informací

Souhlasíte, že smíme sdílet Vaše osobní informace se společnostmi Yamazaki Mazak Corporation (což znamená naši holdingovou společnost a její  dceřiné společnosti, jak jsou definovány v paragrafu 1159 Zákona Spojeného království z roku 2006),  a  dalšími vybranými třetími stranami zahrnujícími:

 • obchodní partnery, dodavatele a subdodavatele pro plnění jakéhokoli kontraktu, který s Vámi uzavíráme; a
 • poskytovatele analytiky a vyhledávacích prostředků, kteří nám vypomáhají při zdokonalování a optimalizaci naší Webové stránky.

Smíme zpřístupnit Vaše osobní informace třetím stranám:

 • v případě, že prodáváme nebo kupujeme jakýkoli závod nebo majetek, kdy smíme zpřístupnit Vaše osobní data případnému prodávajícímu nebo kupujícímu takového závodu nebo majetku;
 • je-li společnost Yamazaki Mazak UK Ltd nebo jsou-li v podstatě všechna její aktiva nabývána třetí stranou, kdy osobní data jí uchovávané budou jedním z převáděných aktiv;
 • jestliže podléháme povinnosti zpřístupnit nebo sdílet Vaše osobní data, abychom vyhověli jakémukoli právnímu závazku nebo vymohli nebo uplatnili svou Webovou stránku Podmínky užívání  a  další smlouvy; nebo chránili práva, majetek nebo bezpečnost Yamazaki Mazak Corporation, svých zákazníků nebo dalších subjektů. To zahrnuje výměnu informací s dalšími společnostmi a  organizacemi za účelem ochrany před podvody a snížení úvěrového rizika.

Kde schraňujeme Vaše osobní data

Data, která od Vás shromažďujeme, mohou být převedena do destinace mimo Evropský hospodářský prostor (European Economic Area („EEA“)) a tam uchovávána. Mohou být rovněž zpracovávána personálem pracujícím vně EEA, který pracuje pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Takový personál může být zapojen, kromě jiného, do plnění Vaší zakázky, zpracovávání Vašich platebních podmínek a poskytování podpůrných služeb. Poskytnutím svých osobních dat souhlasíte s tímto přenosem, uchováváním nebo zpracováváním. Společnost Yamazaki Mazak UK Ltd podnikne veškeré kroky přiměřeně nezbytné k zajištění toho, že s Vašimi daty se bude zacházet bezpečně a v souladu s touto koncepcí utajení osobních údajů.

Přenos informací přes internet není bohužel zcela bezpečný. Přestože se všestranně přičiníme, abychom ochránili Vaše osobní data, nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich dat přenášených na naši Webovou stránku a jakýkoli přenos je proto na Vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme Vaše informace, použijeme přísné postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili předejít nepovolenému (neautorizovanému) přístupu.

Informační bezpečnost a kvalita

Máme v úmyslu chránit kvalitu a nedotčenost Vašich osobně identifikovatelných informací. Zavedli jsme příslušná technická a organizační opatření, která nám napomohou udržovat Vaše informace jako bezpečné, přesné, aktuální a úplné. Vynaložíme opravdové úsilí, abychom odpověděli včas na Vaše dotazy a napravili nepřesnosti ve Vašich osobních informacích. Abychom napravili nepřesnosti ve Vašich osobních informacích, zašlete prosím odesílateli zpětnou zprávu obsahující nepřesnosti, s podrobnostmi o požadované opravě.

Cookies, webové majáky a další technologie

Naše webová stránka používá cookies, abychom Vás rozpoznali a odlišili od dalších uživatelů naší webové stránky. To nám pomáhá poskytovat Vám kvalitní službu, když si prohlížíte naši webovou stránku a rovněž nám dovoluje zdokonalovat svou stránku.

Cookie je malý soubor písmen a čísel, který uchováváme na Vašem prohlížeči nebo pevném disku Vašeho počítače, pokud souhlasíte. Cookies obsahují informace, které se přenášejí na pevný disk Vašeho počítače.

Používáme tyto cookies:

Přísně nezbytné cookies. Jsou to cookies, které jsou požadovány k provozování naší webové stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují zaregistrovat se do bezpečnostních oblastí naší webové stránky.

Analytické/výkonové cookies. Umožňují nám rozpoznat návštěvníky, zjistit jejich počet a vidět, jak se návštěvníci pohybují na naší webové stránce, když ji používají. To nám pomáhá zdokonalovat způsob, jakým naše webová stránka pracuje, například zajištěním toho, že uživatelé nalézají snadno to, co hledají.

Funkční cookies. Tyto se používají k tomu, abychom Vás rozpoznali, když se navracíte na naši webovou stránku. To nám umožňuje personalizovat náš obsah pro Vás, přivítat Vás jménem a pamatovat si Vaše preference.

Cílové cookies. Tyto cookies zaznamenávají Vaši návštěvu na naší webové stránce, dále stránky, které jste navštívili a spojení, která jste sledovali/hledali. Budeme používat tyto informace k tomu, aby se naše webová stránka a na ní zobrazená inzerce týkala více Vašich zájmů. Smíme pro daný účel také sdílet tyto informace se třetími stranami.

Informace o námi užívaných jednotlivých cookies a účelu, k němuž je používáme, můžete nalézt v níže uvedené tabulce:

 

Cookie Název Účel

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

Tyto cookies nám umožňují odhadnout rozsah našeho publika a uživatelský model/typ.

_hjincludedinSample

_hjincludedinSample

Tento cookie je podstatný pro zjištění počtu zvláštního publika.

webinarRegistration,

webinarRegistration,

Tento cookie uchovává informace o registraci ve webinářích.
answeredPolls

answeredPolls

Tento cookie uchovává informace o Vašich preferencích, čímž nám dovoluje naši stránku uživatelsky přizpůsobit a poskytnout Vám nabídky, které cílí na Vaše individuální zájmy.

cookieconsent_status

cookieconsent_status

Tento cookie uchovává informaci, že jste akceptovali naše užívání cookies.
.ASPXAUTH .ASPXAUTH Ověřovací cookie uchovává údaje o přihlášení se uživatele do systému.

 

Cookies zablokujete tím, že aktivujete nastavení ve Vašem vyhledávači, které Vám dovoluje odmítnout nastavení všech nebo některých cookies. Když však použijete nastavení Vašeho vyhledávače k blokování všech cookies (včetně základních cookies), nemusíte být schopni mít přístup k celé naší stránce nebo jejím částem.

S výjimkou základních cookies vyprší všechny cookies po 365 dnech.

Technologie utajení soukromých dat

Tato technologie nám stále rozsáhleji napomáhá mít větší dohled nad Vašimi osobními informacemi. Pomáhá rovněž organizacím řídit jejich postupy a koncepce ohledně utajení soukromých dat. Jako poskytovatel informační technologie podporuje společnost Yamazaki Mazak UK Ltd aktivně rozvoj technologií k utajení osobních údajů, aby napomohla k dosažení těchto cílů a napomohla k vytvoření větší důvěry a jistoty co do způsobu, jakými se s osobními údaji nakládá. Jsou k dispozici produkty a služby, které Vám napomáhají poskytovat ochranu osobních dat, když navigujete web.

Viz www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml, kde najdete přehled mnoha nástrojů vztahujících se k utajení osobních dat. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Yamazaki Mazak UK Ltd formálně ještě nevyhodnotila všechny z těchto nástrojů.

Vaše práva

Máte právo požádat nás, abychom nezpracovávali Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Budeme Vás obvykle informovat (před shromážděním Vašich údajů), budeme-li zamýšlet použít Vaše údaje pro takové účely nebo budeme-li mít úmysl zpřístupnit Vaše údaje jakékoli třetí straně pro takové účely. Toto právo můžete uplatnit kdykoli tím, že nás budete kontaktovat na adrese websupport@mazak.co.uk

Naše Webová stránka může občas obsahovat spojení na webové stránky (a z nich) našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených osob. Použijete-li spojení na jakoukoli z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní postupy/metody k utajení dat a že za tyto postupy/metody nepřijímáme žádnou odpovědnost nebo ručení. Prověřte prosím tyto postupy/metody dříve, než poskytnete jakákoli osobní data těmto webovým stránkám.

Přístup k informacím

Máte právo přístupu k informacím o Vás zachovávaných. Jakákoli žádost o přístup může podléhat takovému poplatku a/nebo peněžnímu vyrovnání nákladů za to, že Vám byly poskytnuty podrobnosti o informacích, které o Vás zachováváme, jaký je předepsán Zákonem a/nebo jakýmikoli jinými platnými ustanoveními, zákony a/nebo předpisy.

Oznámení změn

Tato koncepce utajení dat byla naposledy aktualizována dne 06.06.17. Yamazaki Mazak UK Ltd si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit tento dokument. Přesvědčujte se prosím průběžně o jakýchkoli aktualizacích nebo změnách naší koncepce utajení dat.

Otázky ohledně této koncepce

Otázky ohledně této koncepce by měly být směrovány na koordinátora webových stránek společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd na adrese websupport@mazak.co.uk.