Podmínky užívání

KDO JSME

Tato stránka, www.mazakeu.co.uk (dále jen „Webová stránka“), je stránka provozovaná společností Yamazaki Mazak UK Ltd.  Jsme společnost s ručením omezeným zapsaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 01508951 a naše sídlo je v Badgeworth Drive, Worcester, WR4 9NF.

POUŽITÍM NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY

Vaše užívání Webové stránky podléhá následujícím podmínkám užívání a všem platným právním předpisům. Tím, že užíváte Webovou stránku, přijímáte, bez omezení nebo výhrady, tyto podmínky užívání. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, nesmíte naši Webovou stránku používat.

NAŠE STRÁNKA JE POUZE PRO OBCHODNÍ UŽIVATELE VE SPOJENÉM KRÁLOVSTVÍ

Naše Webová stránka je zaměřena na osoby sídlící ve Spojeném království a měla by být užívána pouze pro obchodní účely. Naše Webová stránka není zamýšlena tak, že by byla užívána spotřebiteli. Netvrdíme, že obsah dostupný na naší Webové stránce nebo jejím prostřednictvím je vhodný pro použití nebo dostupný v jiných lokalitách.

JAK MŮŽETE/SMÍTE POUŽÍVAT MATERIÁL NA NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

Jsme vlastníkem nebo koncesionářem veškerých práv k duševnímu vlastnictví v naší Webové stránce, jakož i k materiálu na ní publikovaném. Tyto díla jsou chráněny zákony a úmluvami o autorských právech platnými po celém světě. Veškerá taková práva jsou vyhrazena.

Můžete/smíte stahovat výtahy z jakékoli naší stránky (z jakýchkoli našich stránek) pro své osobní užití a můžete/smíte upozornit ostatní v rámci Vaší organizace na obsah umístěný na naší Webové stránce.

Nesmíte jakkoli upravovat kopie jakýchkoli materiálů, které jste vytiskli nebo stáhli, a rovněž nesmíte používat jakékoli ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence nebo jakékoli grafiky odděleně od doprovodného textu.

Náš statut (a statut jakýchkoli identifikovaných přispěvatelů) jako autorů obsahu na naší Webové stránce musí být vždy uveden.

Nesmíte používat jakoukoli část obsahu na naší Webové stránce pro komerční účely, aniž byste k tomu od nás nebo našich udělovatelů licence obdrželi licenci.

Není-li uvedeno jinak, ochranné známky (obchodní značky), loga a servisní značky (společně „Obchodní značky“) zobrazované na Webové stránce jsou majetkem společnosti Yamazaki Mazak UK Ltd. nebo jejích poboček. Nic na této stránce by se nemělo vykládat jako udělení jakékoli licence nebo práva užívat jakoukoli Obchodní značku zobrazenou na Webové stránce bez písemného povolení našeho, příslušných poboček nebo takových třetích stran, které mohou vlastnit jakékoli Obchodní značky zobrazené na Webové stránce. Vaše zneužití Obchodních značek zobrazených na  Webové stránce nebo jakéhokoli jiného obsahu Webové stránky, s výjimkou upravenou v těchto podmínkách užívání, je přísně zakázáno.

NEODPOVÍDÁME ZA VIRY A VY JE NESMÍTE VNÁŠET

Nezaručujeme, že naše Webová stránka bude bezpečná nebo prostá skrytých chyb (poruch) nebo virů.

Odpovídáte za konfigurování Vaší informační technologie, počítačových programů a platformy k získání přístupu na naši Webovou stránku. Měli byste používat vlastní software k ochraně před viry.

Nesmíte zneužívat naši Webovou stránku vědomým vnášením virů, trojských koní, parazitních programů, logických bomb nebo jiných materiálů, které jsou záludné nebo technologicky škodlivé. Nesmíte se pokoušet získat nedovolený (neautorizovaný) přístup k naší Webové stránce, serveru, na němž je naše Webová stránka uchovávána, nebo jakémukoli serveru, počítači nebo databázi s připojením k naší Webové stránce. Nesmíte útočit na naši Webovou stránku prostřednictvím útoku „odmítnutí služby“ nebo distribuovaného útoku „odmítnutí služby“. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle Zákona o počítačovém zneužívání (Computer Misuse Act) z roku 1990. Nahlásíme jakékoli takové porušení příslušným orgánům k vymáhání práva a budeme spolupracovat s těmito orgány tím, že jim sdělíme Vaši totožnost. V případě takového porušení Vaše právo užívat naši Webovou stránku okamžitě zanikne.

ZAPOJOVÁNÍ SE K NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

Bez našeho výslovného písemného povolení nesmíte opětovně /dále/ přenášet jakýkoli obsah z této Webové stránky nebo jakékoli jeho upravené verze. 

Můžete/smíte se napojit k naší domovské stránce za předpokladu, že tak učiníte způsobem, který je poctivý a legální a nepoškozuje naši pověst nebo z ní netěží.  Nesmíte však zřídit spojení takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu podílení se, schválení nebo podpory z naší strany, když nic takového neexistuje.

Nesmíte zřídit spojení k naší Webové stránce v jakékoli stránce, kterou nevlastníte.

Naše Webová stránka nesmí být zarámována na jakékoli jiné stránce, ani nesmíte vytvořit spojení k jakékoli části naší Webové stránky odlišné od domovské stránky.

Vyhrazujeme si právo stáhnout spojovací povolení bez oznámení.

Přejete-li si spojit se nebo jakkoli zužitkovat obsah na naší Webové stránce způsobem odlišným od shora uvedeného, kontaktujte prosím websupport@mazak.co.uk

NEODPOVÍDÁME ZA WEBOVÉ STRÁNKY, K NIMŽ SE PŘIPOJUJEME

Tato Webová stránka může obsahovat spojení k jiným stránkám a zdrojům poskytovaným třetími stranami. Tato spojení Vám jsou poskytována pouze pro Vaši informaci jako výhoda. Takové napojené stránky nejsou pod naší kontrolou a neodpovídáme za obsah jakékoli napojené stránky nebo jakéhokoli spojení, nacházející se v napojené stránce.  Zahrnutí jakéhokoli spojení neznamená, že bychom danou stránku schvalovali.

PRÁVA, JEŽ NÁM DÁVÁTE K UŽÍVÁNÍ VÁMI POSKYTOVANÉHO MATERIÁLU

S jakýmikoli informacemi, které přenášíte do Webové stránky (s vyloučením osobních informací, které jsou adresovány podle Prohlášení o utajení osobních údajů), počítaje v to otázky, poznámky nebo podněty atp., se zachází a bude se zacházet jako s nedůvěrnými. Nebudeme mít žádný závazek jakéhokoli druhu ohledně takových informací a budeme moci volně reprodukovat, užívat, zpřístupňovat a distribuovat tyto informace jiným osobám bez omezení. Budeme moci volně užívat jakékoli myšlenky, koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takových informacích pro jakýkoli účel, zejména k vývoji, výrobě a marketingu produktů obsahujících v sobě takové informace.

NESPOLÉHEJTE SE NA INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE

Tato Webová stránka byla zřízena primárně ve prospěch a k užívání našich distributorů, obchodních zákazníků/partnerů a potenciálních obchodních zákazníků/partnerů. Ne všechny produkty nebo služby, na které se odkazuje, musí být dostupné a můžeme kdykoli měnit produkty nebo služby popisované touto Webovou stránkou. I když vynakládáme přiměřené úsilí aktualizovat informace na své stránce, nečiníme žádná prohlášení, záruky nebo zajištění, ať již výslovná nebo mlčky předpokládaná, že obsah na naší stránce je přesný/správný, úplný nebo aktualizovaný. Ověřte si jej u svého místního zástupce Yamazaki Mazak UK Ltd. dříve, než se spolehnete na jakékoli informace o produktu nalezené na Webové stránce.

Informace na této Webové stránce jsou poskytovány pouze pro obecnou informaci na základě „JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA BEZ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ/NEPŘESTOUPENÍ. Nejsou zamýšleny tak, že se rovnají radě, na kterou byste se měli spoléhat. Musíte obdržet radu od profesionála nebo specialisty, dříve než podniknete jakoukoli akci nebo se zdržíte jakékoli akce na základě obsahu na naší stránce. Ani my, ani naši zástupci nebudeme odpovídat za chyby nebo opomenutí v této Webové stránce.

NAŠE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NEBO ŠKODU VÁMI UTRPĚNOU

Nevylučujeme ani neomezujeme jakýmkoli způsobem svou odpovědnost/své ručení vůči Vám, kde by bylo nezákonné tak učinit. Toto zahrnuje odpovědnost/ručení pro případ smrti nebo úrazu způsobeného naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů a pro případ podvodu nebo podvodného uvedení v omyl.

Různá omezení a vyloučení odpovědnosti/ručení se uplatní u odpovědnosti/ručení vyplývající(ho) z toho, že Vám byly dodány jakékoli produkty, což bude uvedeno v našich v dané době aktuálních dodacích podmínkách, v platném znění čas od času upravovaném.

Vylučujeme veškeré mlčky předpokládané podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat k naší Webové stránce nebo jakémukoli obsahu na ní.

Nebudeme Vám odpovídat/ručit za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať již ve smluvním vztahu, mimosmluvním civilním deliktu (včetně nedbalosti), z porušení zákonné povinnosti nebo též jinak, i když je předvídatelná a vyvstává v rámci nebo v souvislosti s:

  • užíváním nebo nemožností užívání naší Webové stránky; nebo
  • užíváním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah zobrazený na naší Webové stránce.

Zvláště nebudeme odpovídat/ručit za:

  • ušlé zisky, ztrátu v prodejích, podnikání nebo tržbách;
  • přerušení podnikání;
  • ztrátu předpokládaných úspor;
  • ztrátu podnikatelské příležitosti, dobré pověsti (goodwill) nebo dobrého jména; nebo
  • jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu.

Můžeme pozastavit nebo stáhnout svou Webovou stránku

Naše Webová stránka je poskytována bezplatně.

Nezaručujeme, že naše Webová stránka nebo jakýkoli obsah na ní bude vždy k dispozici nebo bez přerušení/trvale. Můžeme pozastavit nebo stáhnout nebo omezit dostupnost celé naší Webové stránky nebo jakékoli její části z obchodních a provozních důvodů.

Odpovídáte rovněž za zajištění toho, že všechny osoby, které mají přístup k naší Webové stránce prostřednictvím Vašeho internetového spojení, si jsou vědomy těchto podmínek užívání a jiných platných podmínek, a že je dodržují.

MŮŽEME DĚLAT ZMĚNY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ

Můžeme kdykoli revidovat tyto podmínky užívání jejich aktualizací. Měli byste navštívit tuto stránku pokaždé, když navštěvujete Webovou stránku, abyste zajistili, že rozumíte podmínkám, které platí v dané době.

MŮŽEME DĚLAT ZMĚNY V NAŠÍ WEBOVÉ STRÁNCE

Čas od času můžeme aktualizovat a měnit svou Webovou stránku, abychom zohlednili změny v našich produktech, potřebách našich uživatelů a našich podnikatelských/obchodních prioritách.

NAŠE KONCEPCE UTAJOVÁNÍ SOUKROMÝCH INFORMACÍ MŮŽE BÝT UPLATNĚNA TAKÉ NA VAŠE UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Tyto podmínky užívání odkazují na naši Koncepci utajování informací, která se rovněž vztahuje na Vaše užívání naší Webové stránky. Koncepce utajování informací uvádí podmínky, za nichž zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od Vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete. Užíváním naší Webové stránky souhlasíte s takovým zpracováváním a zaručujete, že všechny údaje Vámi poskytnuté jsou přesné/správné.

JAKÉ PRÁVO SE UPLATNÍ NA PŘÍPADNÉ SPORY?

Tyto podmínky užívání, jeho předmět a jeho utváření (a jakékoli nesmluvní spory nebo nároky) se řídí anglickým právem. My obě strany souhlasíme s výlučnou jurisdikcí soudů Anglie a Walesu.

Ke spojení s námi pošlete prosím e-mail na websupport@mazak.co.uk

Děkujeme Vám, že jste navštívili naši stránku.