TŘPYTIVÝ SVĚT KRYSTALŮ

Turnovska spolecnost Crytur pati'f svym pojetim ke svetovemu unikatu. V pi'esne deflnovanych podmfnkach pistuje umile krystaly z vlastniho vyzkumu a vyvole, ktere nasledne po opracovani dodava bud' jako speclflcke optlcke dily pro dalsf celky, nebo pi'imo kompletni vyrobky.

V tomto slozitem vyrobnrm procesu mo i sve mrsto triskove obr6benr, o to jok syntetickych materiolu, tok plastovych, keramickych a ko­vovych komponent nosledne montovanych do fin6Inrch produktu. A prove pro obr6benr kovu jsou zde z velke mfry pouzrv6ny techno­logie Mozak, coz bylo duvodem report6znf n6vstevy.
Somotnych spolecnostf, ktere umr pestovot krystaly, je podle mojitele firmy Jindricho Hou­zvicky no svete oprovdu m6lo, ale jejich pozice je vyjimecn6 i trm, ze novk disponujf vyrobn(mi technologiemi, ktere jim umoznujf vyr6bet o do­d6vot komplexnejsf komponenty nez jen so­motny krystol, a to kozdy nedok6ze. ,,My krome somotneho pestovanf a preciznfho opracovan{ krystolickych moteri6/u umfme take vyrobit po­tFebne kovove, keramicke nebo plostove df/y ve vlostnf CNC dflne, dok6zeme navrhnovt a vy­robit elektronicke souc6sfi o vse nokonec sesa­dit, smonfovof a zabolit v konfrolovanych cistych prostorach tak, aby konecny vyrobek nemohl byt kontaminov6n mikroskopickymi necistofomi, ioko ie napi'(k/ad i obycejny prach. V tom jsme iedinecn(, 0 frko s oprovnenou pychou dok­tor Houzvicka, ktery se svym tymem vfce nez 280 lid, udrzuje trodici zapocotou jiz ve 40. le­tech minuleho stoletr. Tehdy vzniklo skupina vy­zkumnych pracovnrku, kterr meli za ukol ovel'o­vot provost drohokamu a cosem se noucili tyto materi6ly, vyhrodne nachazene ve volne pi'r­rode, vyrobit loborotorne. Tok bylo zahojeno vyrobo syntetickych krystalu s vyznomne upra­venymi a vylepsenymi chemickymi o fyzikolnfmi vlastnostmi oproti pl'rrodnfm moteriolum.

Přečtěte si více